کتابداران

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
افروغی، احمد کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد 8412402-0511
افشاری نظری، محمد کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز 33272270-021
افضلی، مهدی دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات دانشگاه حاجت تپه ترکیه
افقهی، اسماعیل دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
افلاک، کتی
افنانی، فریده کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
اکبرپور، طاهره