فرهنگ و تمدن اسلامی در مصر و شام و جزیره

 • عنوان كتاب: فرهنگ و تمدن اسلامی در مصر و شام و جزیره
 • مؤلف: دکتر محمد رضا  شهيدي پاك
  • Title: Islamic culture and civilization in Egypt , Syria, Mesoptamia
  • Author: MohammadReza Shahidi pak Post- Doc in philosophy

 • ناشر: انتشارات سرای کتاب
 • محل نشر: قم
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: تاریخ - تاریخ تمدن – تمدن مصر- تمدن شام- تمدن جزیره
 • قيمت: 60000ريال ؛ 55 صفحه
 • شابک(ISBN): 5-77-9880-600-978

معرفی کتاب:

مصر، شام، جزیره، سه واژه ای است که همچنان تاریخ با آن ها ساخته می شود و شاخص ترین نمونه مورد مطالعه اکادمیک (Academic Case Study) فرهنگ و تمدن است. هلال خصیب و سوریه قدیم و جزیره و مصر از دیرباز محل فرهنگ ها و تمدن هایی از دوره های باستانی، فراعنه، بطالسه مصر و آشوری(دروازه ایشتار، بابل) و هخامنشی، سلوکی، ساسانی و دوره اسلامی شاهد دولت های اموی، عباسی، فاطمی، ایوبی، ممالیک و عثمانی بوده است. در دوره اسلامی انتقال از اسکندریه و مراکز باستانی سریانی، علو و تمدن مانند رها و حران و نصیبین به نخستین بیت الحکمه در بغداد صورت گرفت . و با انتقال علوم از مراکز باستانی به مرکز جدید علم دور تازه ای از تاریخ تمدن با قدرت فرهنگ اسلامی شروع شد و منطقه انتقالی مصر و شام و جزیره شاهد توسعه و شکوفایی تمدن اسلامی شد.

مؤلف این اثر در پژوهش خود توسعه فرهنگ و تمدن در این منطقه استراتژیک بین المللی که ریشه تمدن های باستانی مصر و بین النهرین و سوریه را در خود دارد، را بررسی می کند و در مقدمه ای مفصل فرهنگ و تمدن باستانی سرزمین مصر را که در سیطره فرهنگ و تمدن اسلامی قرار گرفته است، فرهنگ وتمدن دوره اسلامی با از انتقال علم و تمدن از پایگاه اسکندریه به قاهره را از جنبه های جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی باستانی جوامع مصر و شام و جزیره در حوزه تمدن اسلامی، مطالعات شهر شناسی اجتماعی- جامعه شناسی شهر و شهر نگاری و خطط نگاری در مصر و شام را مورد بررسی قرار می دهد

اين كتاب با عنوان« فرهنگ و تمدن اسلامی در مصر و شام و جزیره »، تأليف دكتر محمد رضا شهيدي پاك عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز و استاد برجسته دانشگاه آزاد اسلامي قم با شماره كتابشناسي: 4695878 و با رده بندي كنگره : 1397 9خ5ح/252/45BP و رده بندي ديويي : 637/297كه توسط انتشارات سرای کتاب قم در سال 1397 براي اولين بار در قطع وزيري كوچك و با جلد شميز چاپ و منتشر شده است . کتاب دارای 55 صفحه است. مطالب كتاب تحليلي و موضوعات علمي هستند و ارجاعات به صورت درون متني هستند.

محتواي مطالب كتاب :

مؤلف پس از پیشگفتار، در مقدمه چهار فصلی، فرهنگ و تمدن مصر، شام و جزیره را به خوبی و مجمل و علمی با مستندات علمی مطالب کتاب بر اساس مندرجات متن کتاب در یازده بخش و 43 فصل و 24 قسم و 7 عنوان فرعی به شرح زیر دسته بندی نموده است که با فهرست مطالب مطابقت ندارد:

مقدمه: مصر سرزمین فرهنگ و تمدن در سیطره فرهنگ و تمدن اسلامی در چهار فصل و دو عنوان فرعی

بخش اول: فرهنگ و تمدن اسلامی در مصر هنگام ورود اسلام

بخش دوم: تمدن و فرهنگ اسلامی عهد طولونی: چایگاه دولت بنی طولون در فرهنگ و تمدن اسلامی.

بخش سوم: فرهنگ و تمدن اسلامی در عصر اخشیدیان

بخش چهارم: فرهنگ و تمدن اسلامی در عصر بنی حمدان در سه فصل

بخش پنجم: فرهنگ و تمدن اسلامی در عصر فاطمیان در افریقیه در سیزده فصل و21 قسم و 12 عنوان فرعی

بخش ششم: استمرار تمدن اسلامی فاطمیان به وسیله زنگیان

بخش هفتم: فرهنگ و تمدن اسلامی در مصر عهد زنگیان و ایوبیان در پنج فصل و یک قسم

بخش هشتم: فرهنگ و تمدن اسلامی در عصر ایوبی در شام در دو فصل و شش قسم

بخش نهم: فرهنگ و تمدن اسلامی در عصر ممالیک در هفت فصل و پنج قسم و سه عنوان فرعی

بخش دهم: فرهنگ و تمدن اسلامی در عصر ممالیک در شامات در یک فصل

بخش یازدهم: فرهنگ و تمدن اسلامی در جزیره: انتقال فرهنگ و تمدن از دوره باستان به دوره اسلامی در چهار فصل.

کتاب فاقد فهرست منابغ و مآخذ است مؤلف دو کتاب « مطالعه تحلیلی تاریخ مصر و شام و جزیره » و «تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اسلام عصر سلاجقه و اتابکان» که از تألیفات وی می باشد، احتمالا به دلیل اینکه مطالب کتاب بخشی از این دوکتاب است لذا منابع و مآخذ را در درون متن آورده و از تکرار فهرست منابع و مآخذ در پایان کتاب خود داری نموده است.

تهيه كننده: عباس رضازاده مقدم – دانشجوي دكتراي تاريخ و تمدن اسلامي – دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©