علل سقوط و فروپاشي حكومت مسلمين در اندلس

·         عنوان كتاب: علل سقوط و فروپاشي حكومت مسلمين در اندلس- RECONQUISTA

·         مؤلف: دکتر محمد رضا شهيدي پاك

·         Title: Reasons for the Fall of Andalusia and collapse of Islamic nation's government in Andalusia

 

·         Author: Dr.Mohammad Reza Shahidipak – Post- Doc in Philosophy

  • ناشر: انتشارات علويون
  • محل نشر: قم
  • سال نشر: 1396
  • موضوع: اسلام- اندلس- تاريخ اندلس- سياست و حكومت- بازپسگيري اندلس- دلايل سقوط و فروپاشي اندلس- تاريخ اسپانيا، پرتغال، شبه جزيره ايبري، اروپا و جنگ هاي صليبي- انترپولوژي فرهنگي – جامعه شناسي سقوط- غرناطه و بني احمر
  • قيمت: 100000ريال
  • شابك (IBSN): 8-59-6204-600-978

معرفی کتاب:

در پيشگفتار اين اثر مؤلف به نشانه شناسي اندلس پرداخته و به نشانه هاي اندلس امروز كه داراي اپيستميته تأثير بر اذهان و فرهنگ عمومی است. اندلس و فتح و سقوط آن سه نماد و نشانه در واژگان تاریخی سیاسی اجتماعی ملل اسلامی مسیحی و یهودی است که در حافظه تاریخ همواره در حال باز سازی و تأثیر متفاوت است. در پارادایم زبان شناسی اکنون جایی به نام اندلس وجود ندارد که این واژه بر آن دلالت کند و گویا خیال پردازی و رؤیا است. اما این واژه و دو همراه آن، فتح و سقوط در زبان شناسی تفسیری، حامل بار معنایی و دلالتی بسیاری است و نوعی نشانه با عملکرد سیاسی است که ذهن مفسران بسیاری را در شرق و غرب جهان اسیر کرده است.

در حافظه ملل مسیحی با عنوان بازپس گیری ذکر شده است و در آگاهی و شناخت ملل مسلمان با واژه سقوط اندلس امده است. برای هریک از این دو ملت نمادی متفاوت از شجاعت و اراده و وحدت و تفرقه و نتایج آن است. در بیان سیاستمداران این واژه امروز بارها برای بیان وضعیت اجتماعی و نظامی خاورمیانه به کار رفته است زیرا این واژه هنوز زنده است و دلالت معنایی در انتقال بسیاری از مفاهیم سیاسی برای مسلمانان است. که امروزه فروپاشی و سقوط شهرها را ملاحظه می کنند.

 پژوهش حاضر سقوط اندلس را به عنوان نماد و نشانه قابل تحلیل و تفسیر های متفاوت که فضا های ذهنی مختلف در نقاط مختلف دنیا و بین افراد ایجاد می کند بررسی کرده است و نشانه سقوط اندلس را در آیینه علل و اسباب زمینه ساز آن که در متون معاصر سقوط آمده است، دسته بندی و تألیف و تحلیل نموده است.

همواره این سوال در ذهن محققان مطرح است، چرا سلطه اسلام در قسطنطنیه و سایر مناطق مفتوحه باقی ماند ولی در اندلس پس از هشت قرن از بین رفت.؟ این سوال نیازمند بررسی در قالب بیان علل این سقوط است مجموعه ای از دلایل فرهنگی – اخلاقی – مذهبی – سیاسی – نظامی – روانی – اقتصادی چون شبکه­ای به هم پیوسته به تدریج سقوط اندلس را فراهم ساختند.

مؤلف اظهار كرده، ضرورت و بررسي علل سقوط اندلس و پیشینه پژوهش، در بخش انتهایی از کتاب «تاریخ تحلیلی اندلس» چاپ سال (1389) آورده است که اکنون با باز نگری و اصلاحات به صورت کتاب مستقلی عرضه مي كند. نهادینه شدن نظامی گری امویان، همکاری دوجانبه مولدان و اسالمه و افرادی که به ظاهر با مسلمانان بودند، مانند همکاری و ارتباط السید با ملوک الطوایف و مسیحیان اندلس، عملکرد گسترده شرق شناسی، سقوط اخلاقی و فرهنگی جوامع اندلسی، جنگ داخلی و صلیبی در ایبری، و بازپس گیری صلیبی اندلس، شکل گیری سه دوره ملوک الطوایف و نزاع خانوادگی شاهزادگان بنی نصر و ترور یک رهبر مرینی رهبر دولتی که سازمان خاص هدایت جنگ در اندلس را تأسیس کرده بود و به عهد ه داشت، حادثه ای کوچک است كه در یک مقطع زمانی کوتاه رخ داد اما آثار بسیار بزرگ در تمهید سقوط اندلس و سنگین شدن وزنه قدرت در مدیترانه به نفع دول مسیحی شمال اندلس که در کار بازپس گیری بودند، داشت. نقش یهود در این ترور که بدست یک یهودی صورت گرفت و دنیای مدیترانه را به هم ریخت لذا ذهن درگیر نقش یهود در سقوط اندلس شده است. تاریخ نشان داده است که فعالیت تروریسم در تعیین رژیم مدیترانه شرقی و غربی نقش اساسی داشته است کاری که دولت هانتوانستند انجام دهند

مؤلف كتاب پس از بيان مسئله و علل پژوهش در پيشگفتار در يك مقدمه مفصل در چهار فصل و معرفي جغرفيا و پيشينه اندلس كبري و اندلس صغري، اسپانيا و پرتغال به ماهيت سقوط اندلس- اپبستمولوژي و چيستي سقوط اندلس و ارتباط سيستماتيك تاريخ جهان با اندلس و نقض تاريخي نظريه برخورد تمدن هاي هانتينگتون مي پردازد و در پژوهش خود مجموعه اي از علل سقوط را دسته بندي مي كند و بر مبناي گزارش زمينه اي قاضي صاعد اندلسي كه پيش از ورود اسلام اندلس فاقد تمدن و در معارف و علوم در پايين ترين طبقه امم حاضر قرار داشته است و نظريه برخورد تمدن ها را نقض مي كند و وصف سقوط اندلس را غير قابل تحليل در اين چهارچوب مي داند.

اين كتاب با عنوان اصلي «علل سقوط و فروپاشي حكومت مسلمين در اندلس» تأليف دكتر محمدرضا شهيدي پاك عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز و استاد برجسته دانشگاه آزاد اسلامي قم با شماره كتابشناسي: 4583617 و با رده بندي كنگره: 1396،9ع 9ش/102DP و رده بندي ديويي: 02/946 كه توسط انتشارات علويون قم در پاييز 1396 براي اولين بار در قطع وزيري متوسط و با جلد شميز چاپ و منتشر شده است. کتاب 131 صفحه دارد. پيشگفتار اثر خواننده را با با اهداف پژوهش آشنا مي سازد. فهرست بندي مطالب کتاب كه از ويژگي ها و شيوه منحصر به فرد تقسيم بندي مؤلف است كه در اكثر آثار ايشان مشاهده مي شود عناوين موضوعات را در دو بخش و 17 باب و 56 فصل و 46 قسم با 9 موضوع فرعي دسته بندي شده كه هريك از عناوين با عنوان كتاب ارتباط منطقي دارند مطالب برخي فصول موجَز ولي تحليل ها و معاني گويا و علمي هستند و استفاده از منابع معتبر از ديگر ويژگي هاي اين اثر پژوهشي است و پي نوشت ها در پايان هربخش آمده است.

محتواي مطالب كتاب:

مؤلف پس از پيشگفتار و بيان مسئله و شيوه و اهداف پژوهش مقدمه و كليات در چهار فصل مفصلا در باره جغرافيا و پيشينه و ماهيت و معرفت شناسي و چيستي سقوط و ارتباط سيستماتيك تاريخ جهان با اندلس را شرح داده و نظريه برخورد تمدن هاي هانتينگتون را نقض كرده است و سپس به تقسيم بندي مطالب و عناوين موضوعات كتاب را در دو بخش به شرح زير آورده است:

بخش اول: در اين بخش دلايل علمي سقوط اندلس را بر اساس متون كهن(بيروني،دروني، خاص و عام) از ابعاد و زواياي مختلف دردوازده باب و 42 فصل و 38 قسم و نه موضوع فرعي مورد بررسي قرار داده است.

بخش دوم: از استمرار تاريخ جهان بر اساس باز پس گيري اندلس و روند سقوط نهايي اندلس را در پنج باب و 14 فصل و8 قسم پيگيري كرده است.

در پايان بعد از فهرست منابع به صورت الفبايي، چكيده(Abstract) به زبان انگليسي نوشته آمده است و در برگ پاياني كتاب منحني زماني سقوط و باز پس گيري شهرهاي اندلس از آغاز تا سقوط رسم شده است.

 

تهيه كننده: عباس رضازاده مقدم – دانشجوي دكتراي تاريخ و تمدن اسلامي – دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©