دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
مهراد، جعفر آمریکا، دانشگاه کیس وسترن
حریری، مهرانگیز آمریکا، بازنشسته
صدیق بهزادی، ماندانا آمریکا، پیتسبورگ، کتابخانه ملی، بازنشسته
علومی، طاهره آمریکا، ،دانشگاه تهران، بازنشسته
دوستدار، یحیی آمریکا، ، دانشگاه آزاد
یغمایی، شهلا آمریکا
میرجود، حسن دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد واحد تنکابن 0192-4230515-8
ناظمی، فخری آمریکا
سعیدی، فرخنده آمریکا
نشاط، نرگس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشیار، کتابخانه ملی 021-88644001-38