دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
ستوده، زهرا (هاجر) دانشگاه تهران، ، دانشگاه شیراز، استادیار
هدایی، محمد دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار
بزرگی، اشرف السادات دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، کتابخانه ملی
بنی اقبال، ناهید دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، بازنشسته
وزیرپور کشمیری، مهدخت دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
حسن لاریجانی، حجت الله دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
مزینانی، علی دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، کتابخانه ملی، درگذشته
مجیدی، موسی دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
میرحسینی، زهره دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
شاه شجاعی، علی دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار
سامانیان، مصیب دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
روحانی دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حمیدی، محسن دانشگاه آزاد اسلامی، استاد